BS_BuslijnEmpel_klein
BS_BuslijnEmpel_GROOT

Inventarisatie overlast, buslijn Empel.

Empel is met het openbaar vervoer bereikbaar met twee buslijnen. BRAVO (Arriva) zet bussen in die voldoende groot (moeten) zijn voor het hele traject. We zijn heel blij met het feit dat Empel met het openbaar vervoer bereikbaar is.

Klachten

Er is niet alleen goed nieuws over de bussen. De leden van de Bestuursraad hebben in het verleden diverse meldingen gekregen over overlast door de bussen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de totale aard en omvang van deze klachten is eind 2018 een inventarisatie van de ervaren overlast uitgevoerd. Alle inwoners van Empel zijn daarbij uitgenodigd om ervaringen te delen. De inventarisatie is uitgevoerd met behulp van een online enquête platform.

Overleg

Met de opgehaalde gegevens hebben we een goed beeld gekregen van de ervaren overlast. Dit beeld is voor de bestuursraad het vertrekpunt voor gesprekken met de gemeente en Arriva. Na een eerste verwerking van de gegevens is eind maart een verkennend gesprek met de gemeente geweest. Daarin zijn vanuit de bestuursraad de aanleiding, de aanpak en de globale bevindingen toegelicht. Tevens zijn de meest in het oog springende resultaten benoemd.

Vervolg

In het eerste gesprek is duidelijk geworden dat de gedetailleerde rapportage hier meer inzicht in zal moeten geven. Naast de overlast plekken staat ook het proces van melden en de behandeling ervan op de agenda. Afgesproken is dat naast een volledige rapportage ook een presentatie wordt gehouden die een visueel beeld geeft van de vragen, klachten en suggesties die zijn opgehaald.

Resultaten

In totaal hebben 417 respondenten de enquête geheel doorlopen. Daarvan hebben 379 op de kaart locaties bekeken en daarbij 161 plekken op de kaart aangewezen en van commentaar voorzien. Van deze 161 plekken betrof het in 94 gevallen een melding van overlast. Op 52 plekken zijn suggesties om eventuele overlast aan te pakken ingevoerd en op 15 plekken zijn vragen op de kaart geprikt. Het beeld dat Empel blij is met de buslijnen wordt bevestigd in dit onderzoek. De klachten die bij de bestuursraad de aanleiding vormden voor dit onderzoek bleek slechts een klein deel van wat er leeft. Er is door 39 respondenten aangegeven dat zij al de afgelopen jaren een klacht bij de gemeente, Arriva of de bestuursraad hebben ingediend. De verwerking en afhandeling van deze klachten zijn in de meeste gevallen niet bevredigend verlopen. De resultaten van de inventarisatie worden op hoofdlijnen online inzichtelijk gemaakt. In de te publiceren rapportage zal de complete inventarisatie worden gedeeld.
CONTACT